Машински инсталации

 

 

р.бр. НАЗИВ НА ОБЈЕКТИ година на изработка Опис на активности Опис на инсталации
         
  ХОТЕЛИ       
1 Хотел “Партизанска куќа” Маврово 1993 Изведување Реконструкција на котлара
2 Детско одморалиште П. Шапка 1994 Изведување Централно греење,
реконструкција на котлара
3 Хотел “Bellevue” Охрид   Проектирање Централно греење, вентилација
4 Хотел “Метропол” Стар Дојран   Проектирање и изведување Централно греење, вентилациа,
реконструкција на котлара,
припрема на санитарна топла
вода
5 Хотел “Унион” Кичево   Проектирање и изведување Централно греење, вентилација,
реконструкција на котлара,
припрема на санитарна топла
вода
6 Хотел “Скала” Скопје   Проектирање Реконструкција на котлара и
топлодалекувод
7 Хотел “Метропол” Охрид   Проектирање Реконструкција на котлара и
топлодалекувод
8 Хотел “Лихнидос” Охрид   Проектирање Централно греење, вентилација,
реконструкција на котлара,
припрема на санитарна топла
вода и припрема на санитарна
топла вода
9 Апартмани на
санаториум
“Златна нива” - Сегеевка
1997 Проектирање Централно греење
10 Хотел за морнари
Мурманск
1997 Проектирање и изведување Централно греење
11 Хотел “Holliday In” Скопје 1998 Проектирање и изведување Климатизација, вентило - кон-
векторски систем, вентилација,
припрема на санитарно - топла
вода, централна котлара,
ладилна станица
12 Хотел “Олимписко село” Скопје 2000 Изведување Реконструкција на котлара
13 Хотел “Holliday In” - Фитнес центар 2000 Проектирање и изведување Климатизација, централно
греење и вентилација
14 Хотел “Holliday In” - кујна на Ресторан ”Огниште” 2001 Проектирање и изведување Вентилација
15 Хотел “Бисер” Струга 2004 Изведување Централно греење, котлара
16 Хотел “Карпош” Скопје 2004 Изведување Климатизација, вентило - кон-
векторски систем, вентилација,
припрема на санитарно топла
вода, централна котлара,
ладилна станица
17 Хотел “Bellevue” куглана Скопје 2004 Проектирање и изведување Централно греење, вентилација,
котлара
18 Хотел “Bellevue” Скопје 2004 Проектирање Реконструкција на централно
греење
19 Хотел - “Казино Фламинго” Гевгелија 2004/05 Проектирање и изведување Климатизација, вентило - кон-
векторски систем, вентилација,
припрема на санитарно - топла
вода, централна котлара,
ладилна станица
20 Хотел “Bellevue” - Банкет сала 2006 Проектирање и изведување Климатизација
21 Хотел “Бристол“ - клуб за игри Скопје 2006 Изведување Вентилација
22 Хотел - “Казино Фламинго” СПА ЦЕНТАР 2006 Проектирање и изведување Климатизација, вентилација
23 Хотел - “Казино Фламинго”
Проширување на Слот Клуб
2007 Проектирање и изведување Климатизација и вентилација
24 Хотел “Про Кредит”-  Регионална Академија - Велес, езеро Младост 2008 Проектирање и изведување Климатизација, вентило - кон-
векторски систем, вентилација,
припрема на санитарно - топла
вода, централна котлара, ладилна
станица, станица за ТНГ
25 Хотел “Континентал” Скопје 2008 Репроектирање и изведување Климатизација, вентило -
конвекторски систем,
ладилна станица
26 Хотел - “Илинден” Крушево 2010 Изведување Централно греење, вентилација,
котлара, машинска сала
         
  РЕСТОРАНИ       
1 Ресторант “Парк” Охрид   Проектирање Централно греење, вентилација
2 РИК - “Силекс” с. Железница   Проектирање Централно греење, вентилација
3 “Мишка” Тетово 1989 Проектирање Централно греење, вентилација
4 Бар на брегот на Лиман
Лиман - СССР
1997 Проектирање Централно греење
5 Ресторант на “Житолукс” во Правен факултет
Скопје
1999 Проектирање и изведување Централно греење, вентилација
6 Ресторант на “Житолукс” во “Веро 2” Скопје 2000 Проектирање и изведување Централно греење, вентилација
котларница, ладилни кули,
развод на ладна вода
7 “Скопски легури” Скопје 2005 Проектирање Централно греење, вентилација
         
  ДЕЛОВНИ ЦЕНТРИ      
1 “ОИДЦ”- Тајван Скопје 1999 Проектирање Климатизација,вентило -
конвекторски систем,вентилација,
топлотна подстаница, ладилна
станица
2 “ШТРК” Скопје 2006 Проектирање и изведување Климатизација,
вентило - конвекторски
систем, вентилација, топлотна
подстаница, ладилна станица
3 “БИСОИЛ” Скопје 2006 Проектирање Климатизација, вентило -
конвекторски систем, вентилација,
топлотна подстаница, ладилна
станица
4 “ХИПЕРИУМ” Скопје 2009 Изведување Климатизација, четвороцевен
вентило - конвекторски
систем, вентилација, топлотна
подстаница, ладилна станица,
ВРВ-систем
5 Деловен објект на “Влајко“ Скопје 2010 Изведување Климатизација
         
  БАНКИ       
1 Северноруска банка
Мурманск
1997 Изведување Централно греење, санитарни инсталации
2 Баренц банка -
Мурманск
1997 Изведување Централно греење, санитарни инсталации
3 “НЛБ” Тутунска банка Скопје 2008 Изведување Климатизација, четри цевен
вентило - конвекторски систем,
вентилација
4 “Про Кредит банка експозитура Струмица 2009/10 Изведување Климатизација, вентило -
конвекторски систем, вентилација,
котлара, ладилна станица
5 “Банкос” Гњилане   Проектирање Реконструкција на котлара
6 “Стопанска банка - експозитура Драчево, Скопје 2009/10 Изведување Климатизација, греење
         
  ТРГОВСКО ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТРИ      
1 Дистрибутивен центар на “Електрометал” Скопје   Проектирање Централно греење
2 Супер маркет “Милема” Скопје 2000 Проектирање Централно греење и ладење
3 Дистрибутивен центар на “Нелт” Скопје 2006 Изведување Климатизација, вентило -
конвекторски систем, вентилација,
котлара, ладилна станица
4 Стоковна куќа “Врање” Врање   Проектирање Воздушно греење
5 Дистрибутивен центар на “Велетекстил” Скопје 2006 Проектирање и изведување Климатизација, вентило -
конвекторски систем, вентилација,
котлара, ладилна станица
6 Трговски центар Тетово 2007 Изведување Климатизација, вентилација - ”Loop
system” котларница, ладилни кули,
развод на ладна вода
7 Трговски центар “ВЕРО” Скопје 2009/10 Изведување Вентилација и ВРВ систем
8 Трговски центар “ВЕРО” Скопје 2009/10 Изведување Спринклер инсталација
9 Трговски центар SKOPJE SITY MALL - дуќани 2009/10 Изведување Инсталации за греење, ладење и вентилација
         
  АДМИНИСТРАТИВНО - КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ      
   - УПРАВНИ ЗГРАДИ      
2 “Мишка” Тетово 1989 Проектирање Централно греење
6 “ПКБ-2” Скопје 1993 Проектирање Централно греење
11 Управна зграда на
текстилна индустрија
“Вера Слуцкаја”
Сант Петерсбург
1997 Изведување Централно греење
1 “Тиквешко поле” Кавадарци   Проектирање Централно греење
3 “Млаз” Богданци   Проектирање Централно греење
4 Барака на “Нова Македонија” Скопје   Проектирање Централно греење
5 “ПКБ-1” Скопје   Проектирање и изведување Централно греење
7 “Скопски легури” Скопје 2005 Проектирање Вентилација, котлара, ладилна
станица, централно греење
8 “Дивајн “ Скопје 2005 Проектирање и изведување Климатизација, вентило
- конвекторски систем и
реконструкција на машинска сала
9 “Нелт” Скопје 2006 Изведување Климатизација, вентило -
конвекторски систем
10 “Кнауф Радика” Дебар 2006 Изведување Реконструкција на котлара и
ладилна станица
11 Рудник “Саса” Долна управна зграда - М. Каменица 2006 Проектирање и изведување Централно греење
12 Рудник “Саса” Горна управна зграда - М. Каменица 2006 Проектирање и изведување Централно греење
         
  ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ      
1 Производен погон за пружини “Млаз” Богданци   Проектирање Централно греење, вентилација
2 Производен погон за пружини “Млаз” Богданци   Проектирање Централна котлара
8 Кожна галантерија “Мишка” Тетово 1989 Проектирање Централно греење,вентилација,
развод на технолошка пара и
компримиран воздух
3 Балирница на “Велурфлок” Скопје   Проектирање Централно греење, вентилација
4 Конфекција “Биброк“ Куманово   Проектирање Централно греење, вентилација,
развод на технолошка пара и
компримиран воздух и вакуум
5 Конфекција “Отекс“ Охрид   Проектирање Централно греење, вентилација,
развод на технолошка пара и
компримиран воздух и вакуум
6 Фарбара “Отекс“ Охрид   Проектирање Централно греење,
вентилација и котлара
7 Конфекција “Новост“ Дебар   Проектирање Централно греење, вентилација,
развод на технолошка пара и
компримиран воздух и вакуум
9 Фабрика за заштитна опрема “Макотекс” Извор   Проектирање Централно греење, вентилација,
развод на технолошка пара и
компримиран воздух и вакуум
10 Шивална на “Симпо” Врање   Проектирање Централно греење, адијабатско ладење
11 Крзнарска индустрија “Димко Митрев “ Велес   Проектирање Реконструкција на парно - кондензен систем и заштеда на топлинска енергија
12 Производен погон на
“Компјутерика “ - Русија
1997 Изведување Централно греење, санитарни инсталации
13 Фабрика за кондиторски производи “Европа“ Скопје   Проектирање Реконструкција на парно -
кондензен систем и заштеда на
топлинска енергија
14 Конфекција “Преспатекс“ Ресен   Проектирање Централно греење, вентилација,
развод на технолошка пара и
компримиран воздух и вакуум
15 Текстилна индустрија “Гобленка“ Делчево   Проектирање Централно греење, вентилација,
развод на технолошка пара и
компримиран воздух и вакуум
16 Погон за јамболии на “Макотекс” Кичево   Проектирање Централно греење, вентилација,
развод на технолошка пара и
компримиран воздух и вакуум
17 Фабрика за картонски производи “Иднина” Струга   Проектирање Централно греење, вентилација
18 ИГМ - ”Типо” Скопје   Проектирање Воздушно греење,вентилација,
развод на ТНГ котлара на мазут
19 Конфекција “Југотекс “ Кавадарци   Проектирање Централно греење,вентилација,
развод на технолошка пара и
компримиран воздух и вакуум
20 Ф-ка за чорапи “Црвена звезда” Скопје   Проектирање Воздушно греење, вентилација,
развод на технолошка пара,
систем за заштеда на топлинa
21 Златара “Голдмак” Радовиш   Проектирање Централно греење, вентилација, котлара
22 Погон на “Симпо” Радовница   Проектирање Вентилација
23 Фабрика за сокови “Макхол” Скопје   Проектирање Воздушно греење, вентилација,
климатизација, котлара
24 Главна производна хала на “Симпо” Врање   Проектирање Воздушно греење, вентилација,
климатизација, развод на
технолошка пара
25 Нов погон на “Агромин” Скопје   Проектирање Централно греење
26 Фабрика за хигијенски влошки “ХИПС” Скопје   Проектирање и изведување Воздушно греење, вентилација,
разод на компримиран воздух,
котлара, компр. Станица
27 Живинарска фарма “Демир Хисар” Демир Хисар   Проектирање Централно греење со котлара
28 Печатница за весници “ТВ А1” Скопје   Проектирање Централно греење , климатизација
и вентилација, котлара на ТНГ
29 “Жито Полог” Тетово 2001 Проектирање и изведување Парна котларница на низок
притисок, топлоизменувачка
станица, припрема на сан. топла
вода, производство на опрема
30 Фабрика за кондиторски производи “Свислион“ Скопје 2003 Проектирање и изведување Климатизација
31 Погон за екстракција на СО 2 “ ТГЦ” Битола 2003 Проектирање Технолошки инсталации, развод
на технолошка вода, централно
греење, вентилација
32 Браварски погон со канцеларии “Кнауф Радика” Дебар 2005 Проектирање и изведување Централно греење
со котлара на ТНГ
33 Фабрика за хартија “ Алекспром” Кочани 2006 Проектирање и изведување Високо притисна котларница,
развод на технолошка пара,
систем за заштеда на топлинска
енергија, производство на опрема
34 Браварски погон со канцеларии “Прототип” Скопје 2008 Проектирање Централно греење , климатизација
и вентилација, котлара
35 Фабрика Скопски легури - Скопје 2010 Проектирање и изведување Припрема на топла вода
36 Фабрика Скопски легури - Скопје 2011 Изведување Инсталации, цевоводи и котлара на мазут за производство на технолошка пареа
37 Откупен центар АГРОФРУКТУС - Струмица 2011/12 Изведување Централно греење , климатизација
и вентилација, котлара на ТНГ
38 Фабрика за текстил - CALCEDONIA, Габрово - Бугарија 2011/12 Изведување Климатизација и вентилација.
         
  АВТОСАЛОНИ - СЕРВИСИ      
1 Автосервис на “Коце Металец” Скопје   Проектирање Централно греење, вентилација, котлара
2 Автосервис на “Истоктранс”- Штип Делчево   Проектирање Централно греење, вентилација,
котлара
3 Автосалон и сервис “Мерцедес” Скопје 2005 Проектирање и изведување Вентило конвекторски систем,
климатизација, вентилација,
ладилна станица и котлара
подно греење
4 Автосалон и сервис “Сеат” Скопје 2006 Изведување Подно греење, климатизација,
вентилација котлара
5 Автосалон и сервис “ БМВ” Скопје 2006 Проектирање Вентило конвекторски систем,
климатизација вентилација,
подно греење, котлара
6 Автосалон и сервис “Хонда” Скопје 2006 Проектирање Вентило конвекторски систем,
климатизација вентилација,
подно греење, котлара
         
  ОБРАЗОВНИ ЦЕНТРИ      
         
   - ОСНОВНИ УЧИЛИШТА      
1 ОУ “Борис Кидрич“ Сарај, Скопје 2001 Проектирање Централно греење, котлара
2 ОУ “Никола Карев “ Крушево 2001 Проектирање и изведување Централно греење, котлара
3 ОУ “Глигор Прличев” Охрид 2001 Проектирање Централно греење, котлара
4 ОУ “Толи Зурдулис” Куманово 2001 Проектирање и изведување Централно греење, котлара
         
   - СРЕДНИ УЧИЛИШТА      
1 Средношколен училишен центар Неготино    Проектирање Централно греење, котлара
2 Средношколен училишен центар Велес   Проектирање Централно греење, котлара
3 Електро машински училишен центар Скопје   Проектирање Централно греење, котлара
4 Угостителско училиште “Лазар Танев” Скопје 2001 Проектирање и изведување Централно греење, вентилација,
реконструкција на котлара
5 ПСУ “Јахја Кемал” Струга 2007 Изведување Централно греење, котлара,
вентилација
         
   - ВИСОКО ОБРАЗОВНИ УСТАНОВИ      
1 Реконструкции на Правен факултет Скопје 2002 Изведување Централно греење
2 Реконструкции на ИИЗИС Скопје 2004 Изведување Централно греење
3 “ММ“ - Колеџ Скопје 2007 Проектирање и изведување Централно греење,
вентилација, котлара
4 Европски универзитет Скопје 2007 Проектирање и изведување Централно греење,
вентилација, климатизација
5 Академија за судии и обвинители Скопје 2007 Проектирање и изведување Вентило - конвекторски систем,
климатизација, ладилна и
топлотна подстаница
         
   - ДЕТСКИ ГРАДИНКИ      
1 “Гоца Василевска” Битола 1999 Изведување Реконструкција на котлара
2 “Мајски цвет” Битола 2000 Изведување Реконструкција на котлара
3 “Клин-6” Струмица 2001 Изведување Реконструкција на котлара
4 “8-март” Струга 2002 Изведување Реконструкција на котлара
5 Детска градинка М. Брод 2003 Изведување Реконструкција на котлара
6 Детска градинка Крушево 2004 Изведување Реконструкција на котлара
7 “Естреја Овадија Мара” Битола 2005 Изведување Централно греење,
реконструкција на котлара
8 “Детска радост” Струмица 2006 Изведување Реконструкција на котлара
9 “Младост” Тетово 2007 Изведување Реконструкција на котлара
10 “Ангел Шајче” Куманово 2008 Изведување Реконструкција на котлара
11 Централно греење,
реконструкција на котлара
2009 Изведување Реконструкција на котлара
         
  ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ      
1 Амбуланта и аптека с. Петровец, Скопје   Проектирање Централно греење,котлара
2 Здравствен дом Демир Хисар   Проектирање Реконструкција на котлара
3 Амбуланта “Карпош”   Проектирање Централно греење
4 Специјална болница Демир Капија   Проектирање и изведување Парна котларница на висок
притисок, производство на
опрема
5 Гинеколошка клиника “Мала Богородица” Скопје 2000 Проектирање и изведување Вентило - конвекторски систем,
климатизација, ладилна и топлотна подстаница, киматизација на
операциони сали
6 Надградба на геронтолошки завод “13 Ноември” Скопје 2000 Проектирање Централно греење
7 Перална на геронтолошки завод “13 Ноември”
Скопје
2000 Проектирање Централно греење,вентилација
8 ЈЗУ Здравствен Дом - Крива Паланка 2010/11 Изведување Централно греење, котлара
         
  АЕРОДРОМИ      
1 Аеродром “Скопје” с. Петровец 1995 Изведување Вентило - конвекторски систем,
климатизација, ладилна станица,
котлара, вентилација
2 Аеродром “Скопје” проширување с. Петровец 1995 Изведување Вентило - конвекторски систем,
климатизација, вентилација
3 Аеродром “Охрид” Охрид 1996 Проектирање Централно греење, вентилација
      Проектирање  
  СТАНБЕНИ И ПРИВАТНИ ОБЈЕКТИ   Проектирање  
1 Станбен комплекс во
Нови Кузнецк
1997 Проектирање Централно греење
2 Локали во станбено деловен комплекс “Чаирчанка”
Скопје
  Проектирање Централно греење
3 Станбена зграда во населба “Ново Лисиче”
Скопје
  Проектирање Централно греење,
вентилација на засолниште
4 Станбен објект Б-6
“Железничка колонија” Скопје
  Проектирање Централно греење,
вентилација на засолниште
5 Станбено деловен објект 4.3. нас. ” Расадник “
Скопје
2005 Проектирање Централно греење
6 Станбено деловен објект 5.10. нас. ”Расадник “
Скопје
2005 Проектирање Централно греење
7 Станбено деловен објект 5.15. нас. ”Расадник “
Скопје
2005 Проектирање Централно греење
8 Станбено деловен објект П + 5 Б1 нас. ”Расадник “
Скопје
2005 Проектирање Централно греење
9 Станбена зграда П + 4 + По Скопје 2006 Проектирање Централно греење,
вентилација на засолниште
10 Станбена зграда П + 4 + По ул.” 29 Ноември “
Скопје
2006 Проектирање Централно греење,
вентилација на засолниште
11 Станбено деловен објект 4.2. нас. ” Аеродром “
Скопје
2010 Проектирање Централно греење и вентилација
12 Приватна куќа во нас. “Козле“ - Скопје 2012 Изведување Централно греење
13 Приватна куќа во с.Бардовци - Скопје 2012 Изведување Централно греење, радијаторско и подно греење
         
  ТОПЛОДАЛЕКОВОДИ      
1 РИК “Силекс “ Кратово   Проектирање Топлотен далекувод
2 Касарна “Боро Менков” Куманово   Проектирање Топлотен далекувод
3  - ДИС - Криволак   Проектирање Топлотен далекувод
4 “Скопска пивара“ Скопје   Проектирање Парен далекувод
5 Фабрика за кожна галантерија “Мишка“ Тетово   Проектирање Топлотен далекувод
6 Конфекција “Преспатекс“ Ресен   Проектирање Топлотен далекувод
         
  РАЗНО      
1 Зграда на правосудни органи Качаник   Проектирање Централно греење и котлара
2 Реконструкција на
кинотека
“Северно сијание”
Мурманск
1997 Изведување Централно греење, санитарни инсталации
3 Завод за вработување
Мурманск
1997 Проектирање и изведување Централно греење, санитарни инсталации
4 МВР Тетово 1997 Изведување Реконструкција на котлара
5 Царинарница - Ташкент
Ташкент
1997 Проектирање Централно греење
6 Дворец на спортот
“Енисеј “ - Краснојарск
1997 Проектирање и изведување Климатизација,вентила
ција,централно греење,
санитарни инсталации
7 Министерство на
економија на
Украина - Киев
1997 Проектирање и изведување Санитарни инсталации
8 Пошта Мак. Брод 1997 Проектирање Климатизација, реконструкција
на котлара
9 Погонски објект за кондицио Кратово   Проектирање Централно греење и котлара
10 Општина Трговиште Трговиште   Проектирање Централно греење и котлара
11 Просторија со икони во “Музеј на Македонија“ Скопје 2001 Проектирање и изведување Климатизација
12 Холандска амбасада Скопје 2002 Изведување Реконструкција на клима -
вентилационен систем
13 Спортска сала “Форца” Скопје 2003 Проектирање и изведување Воздушно геење со термоген
14 Радарска станица МЦЦР Охрид 2004 Изведување Климатизација -
Close centrol system
15 Автомат клуб во Хотел “Бристол“ Скопје 2006 Изведување Вентилација
16 Автомат клуб “Астра” Тетово 2006 Изведување Климатизација и вентилација-
Мулти сплит
17 Објект на “Телеком” Скопје 2007 Изведување Климатизација
18 Објект на “Телеком” Тетово 2007 Изведување Климатизација
19 Судски совет на Р. Македонија Скопје 2007 Изведување Вентило конвекторски систем,
климатизација
20 Гасна централа - помошени објекти  “TETO“ Скопје 2010 Изведување Термотехнички инсталации
21 Музеј на  Холокаустот на евереите од РМ Скопје 2010 Изведување Вентилација, климатизација,
ладилна станица, машинска сала
22 Општина Куманово 2010 Изведување Котлара
23 Агенција за електронски комуникации, Зајчев Рид, Скопје 2010 Изведување Инсталации за греење и ладење
24 Пречистителна станица , с.Волково, Скопје 2010 Изведување Инсталации за греење, ладење, вентилација и отсисување на воздух со биофилтри
25 Дом за згрижување на стари лица - Скопје 2010 Изведување Инсталации за греење и котлара
         
  ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ И ОПРЕМА      
1 Рудник “Саса” М. Каменица 2007 Изведување Комплетна опрема и цевоводни
инсталации за флотација
2 “Дојран Стил “ с. Николиќ, Стар Дојран 2007 Изведување Опрема и цевоводи за
дистрибуција и третман
на технолошка вода
3 ХЕЦ  "Света Петка" 2012   Вентилација, климатизација,
 за турбинска,генераторска и машинска просторија и автоматика за цел процес на работа
         
         
  ЛАБАРАТОРИИ      
1 Рудник “Саса” М. Каменица 2007 Изведување Централно греење и вентилација
2 “Скопски легури “ Скопје 2007 Изведување Технолошка вентилација и греење
         
         
  БРАВАРСКИ РАБОТИ      
1 Ресторант на “Житолукс” во Правен факултет Скопје 2000 Проектирање и изведување Кровна конструкција
2 Угостителско училиште “Лазар Танев” Скопје 2001 Изведување Кровна конструкција
3 Правен факултет Скопје 2002 Изведување Конструкции за
канцелариски простории
4 Правен факултет Скопје 2002 Изведување Конструкции за амфитеатар
5 Спортска сала “Автокоманда“ 2006 Изведување Разни конструкции
6 “Дојран Стил “ с. Николиќ, Стар Дојран 2008 Изведување Технолошки платформи
7 “Дојран Стил “ с. Николиќ, Стар Дојран 2008 Изведување Платформи за одржување
на кранови
8 Фабрика Скопски легури - Скопје 2011 Изведување Конструкции, мостови и платформи за цевна инсталција за технолошка пареа
9 Стар Скопски Театар - Скопје 2012 Изведување Конструкции за гледалиште, лифтовски окна, кабини и слично