Хидротехнички инсталации

 

 

р.бр. НАЗИВ НА ОБЈЕКТИ година на изработка Опис на активности Опис на инсталации
         
  УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ      
   - ХОТЕЛИ      
1 Хотел “Holliday In” Скопје 1999 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација, хидрантска мрежа, пумпна станица, систем “Плувиа”
2 Детско одморалиште П. Шапка   Изведување Реконструкција на
санитарни инсталации
3 Хотел “Олимписко село” Скопје 2000 Изведување Надворешен водовод
4 Хотел “Карпош” Скопје 2004 Изведување Канализација во армирано
- бетонска плоча
5 Хотел “Олимписко село” Скопје 2005  Изведување Надворешен водовод
6 Хотел - Казино “Фламинго” СПА ЦЕНТАР Гевгелија 2006  Проектирање и изведување Санитарни инсталации,
хидрантска мрежа
7 Хотел - “Илинден“ Крушево 2009 Изведување Водовод и канализација,
систем Плувија
         
   - РЕСТОРАНИ      
1 Ресторант на “Житолукс” во Правен факултет Скопје 1999  Проектирање и изведување Комплет санитарни инсталации
2 Ресторант на “Житолукс” во “Веро 2” Скопје 2002  Проектирање и изведување Комплет санитарни инсталации
3 Ресторант на “Житолукс” во Основен суд 1 Скопје 2004  Проектирање и изведување Комплет санитарни инсталации
4 Ресторант во СОРАВИА БИЗНИС ЦЕНТАР Скопје 2010  Изведување Водовод и канализација
         
         
  2. ДЕЛОВНИ ЦЕНТРИ      
1 “СОРАВИА БИЗНИС ЦЕНТАР” Скопје 2008 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација, хидрантска мрежа,
хидропумпна подстаница,
систем “Плувиа”
2 “ХИПЕРИУМ” Скопје 2009 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација, хидрантска мрежа,
хидропумпна подстаница,
систем “Плувиа”
3 “ОИДЦ” - Тајван Скопје 1999  Проектирање  Комплет санитарни инсталации
4 “ШТРК” Скопје 2006  Проектирање и изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација, хидрантска мрежа,
хидропумпна подстаница,
систем “Плувиа”
5 “ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА” Скопје 2011 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација, хидрантска мрежа,
хидропумпна подстаница,
систем “Плувиа”
         
         
         
  3. БАНКИ      
1 “Инвестбанка“ Скопје 2007 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација, хидрантска мрежа,
хидропумпна подстаница,
систем “Плувиа”
2 “НЛБ” Тутунска банка Скопје 2008 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација, хидрантска мрежа,
хидропумпна подстаница,
систем “Плувиа”
         
         
  4. ТРГОВСКО ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТРИ      
1 Трговски центар Тетово 2007 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
2 Дистрибутивен центар на “Велетекстил” Скопје 2006  Проектирање и изведување Санитарни инсталации,
хидрантска мрежа, хидропумпна подстаница, систем “Плувиа”
3 Дистрибутивен центар на “Синтек” Скопје 2006 и 2009  Проектирање и изведување Санитарни инсталации,
хидрантска мрежа,
надворешни инсталации
         
         
  5. АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКТИ      
1 Управна зграда на ЗУС Скопје 2006 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
2 “Дивајн “ Скопје 2005  Проектирање и изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
3 Рудник “Саса” Долна управна зграда -
Горна управна зграда - М.Каменица
2006  Проектирање и изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација 
4 Управна зграда на АМСМ Скопје 2006 Изведување Реконструкција на
водоводна инсталација
5 Телевизија АЛ САТ 2011/12 Изведување Санитарни инсталации,
водовод и канализација
         
         
         
  6. ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ      
1 Конфекција “Југотекс “ Кавадарци   Проектирање Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
2 Фабрика за хигијенски влошки “ХИПС” Скопје    Проектирање и изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
3 Магацин на “Алкалоид” Скопје 2000 Изведување Санитарни инсталации,
хидрантска мрежа,
пумна станица за фекална
канализација
4 Погон за екстракција на СО 2 “ТГЦ” Битола 2003 Проектирање Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
5 “Johanson Mattew”, Бунарџик, Скопје 2006 Изведување Систем “Плувиа”
6 Печатница за весници “ТВ А 1” Скопје 2007 Проектирање Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
7 Браварски погон со канцеларии “Прототип” Скопје 2008 Проектирање Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
         
         
  7. ОБРАЗОВНИ УСТАНОВИ      
   - ОСНОВНИ УЧИЛИШТА      
1 ОУ “Толи Зурдулис” Куманово 2001 Изведување Санитарни инсталации
   - СРЕДНИ УЧИЛИШТА      
1 Угостителско училиште “Лазар Танев” Скопје 2004  Проектирање и изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
2 ПСУ “Јахја Кемал” Скопје 2006 Изведување Пумна станица за
фекална канализација
Пумна станица за
атмосферска канализација
3 ПСУ “Јахја Кемал” Струга 2007 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
4 Гимназија “NOVA“ Скопје 2010 Изведување Систем “Плувиа”
   - ВИСОКО ОБРАЗОВНИ УСТАНОВИ      
1 Разни реконструкции на “Правен факултет“ Скопје 2002 Изведување Санитарни инсталации
2 “ММ“ - Колеџ Скопје 2004  Проектирање и изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
3 Европски универзитет Скопје 2007  Проектирање и изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
4 Академија за судии и обвители 2007  Проектирање и изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
   - ДЕТСКИ ГРАДИНКИ      
1 “Ангел Шајче” Куманово 1999 Изведување Надворешни инсталации
         
         
  8. СТАНБЕНИ И ПРИВАТНИ ОБЈЕКТИ       
1 Станбена зграда на улица “Иван Милутиновиќ” бр.14
Скопје
2005 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
2 Станбена зграда на улица “Вера Јоциќ” Скопје 2005 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
3 Станбена зграда на улица “9 Мај” Скопје 2005 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
4 Станбена зграда П + 4 + По на улица “29 Ноември” Скопје 2006 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
5 Станбено деловен објект 4.3. нас. ” Расадник “ Скопје 2005 Проектирање Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
6 Станбено деловен објект 5.10. нас.” Расадник “ Скопје 2005 Проектирање Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
7 Станбено деловен објект 5.15. нас. ” Расадник “ Скопје 2005 Проектирање Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
8 Станбено деловен објект П + 5 Б1 нас. ”Расадник“ Скопје 2005 Проектирање Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
9 Станбено деловен објект ул. “Роза Луксембург“ Скопје 2010 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
10 Станбено деловен објект 4.2 нас. ”Аеродром“ Скопје 2011 Проектирање Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
11 Приватна куќа во н. “Козле“ Скопје 2012 Изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација
         
         
  9. РАЗНО      
1 Спортска сала “Форца” Скопје 2003  Проектирање и изведување Санитарни инсталации, водовод и канализација и хидрантска мрежа
2 ХЕЦ “Матка” - Матка Скопје 2008  Проектирање и изведување Санитарни инсталации
3 ЈЗУ Здравствен Дом - Крива Паланка 2011 Изведување Водовод и канализација, санитарии
         
         
  10. ЈАВНИ ОБЈЕКТИ      
1 Музеј на Холокаустот на Евреите од РМ Скопје 2005  Изведување Канализација во
армирано - бетонска плоча
2 Општина “Центар” ул. “Салвадор Аљенде” Скопје 2005  Изведување Надворешен водовод и
атмосферска и фекална
канализација
3 Општина “Центар” ул. “Славејко Арсов” Скопје 2005  Изведување Надворешен водовод и
атмосферска и фекална
канализација
4 Музеј “Македонски борби” Скопје 2008  Изведување Канализација во
армирано - бетонска плоча
5 Стар Скопски Театар 2008  Изведување Канализација во
армирано - бетонска плоча
6 Музеј на Холокаустот на Евреите од РМ Скопје 2010  Изведување Водовод и канализација
7 Музеј “Македонски борби” Скопје 2011/2012  Изведување Водовод и канализација, хидрантска мрежа
         
         
  11. ВОДОСНАБДУВАЊЕ      
1 Делница с. Зелениково - Н.Село 2007  Изведување Надворешен водовод
2 Водоснабдување на с. Цветово 2007  Изведување Надворешен водовод
3 Делница с. Зелениково - Н. Село 2007  Изведување Надворешен водовод
4 Делница с. Ржаничино - с. Петровец 2007  Изведување Надворешен водовод
         
         
  12. СПРИКЛЕР ИНСТАЛАЦИИ      
1 Хотел “Holliday Inn” Скопје 1998  Изведување Спринклер инсталација и
спринклер станица
2 Диско клуб Вега во хотел “Holliday Inn”    Изведување Спринклер инсталација и
водени завеси
3 “НЛБ” Тутунска банка Скопје 2008  Изведување Водени завеси
4 “ХИПЕРИУМ” Скопје 2009  Изведување Спринклер инсталација и
водени завеси
5 Диско клуб Вега во хотел “Holliday Inn”    Изведување Спринклер инсталација и
водени завеси
6 Трговски центар “ВЕРО” Скопје 2009  Изведување Спринклер инсталација 
7 Трговски центар Тетово   Проектирање Спринклер инсталација 
8 Музеј на Холокаустот на Евреите од РМ Скопје 2010  Изведување Спринклер инсталација и
спринклер станица
9 Трговски центар “SKOPJE CITY MALL” Скопје 2012  Изведување Спринклер инсталација и
водени завеси
10 Трговски центар Тетово   Проектирање Спринклер инсталација 
         
         
  13. ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ      
1 Погон за галванизација на ф-ка “Застава” Охрид 2003  Изведување Индустријско
прочистување
2 Ф-ка “Езерка” Охрид 2003  Изведување Индустријско
прочистување
3 Хотел-Казино “Фламинго” Гевгелија 2004/2005  Изведување Биолошко пречистување